Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

A study of B and B-s(0) meson decays into J/psi eta and J/psi eta' final states is performed using a data set of proton-proton collisions at centre-of-mass energies of 7 and 8 TeV, collected by the LCHb experiment and corresponding to 3.0 fb(-1) of integrated luminosity. The decay B-0 -> J/psi eta' is observed for the first time. The following ratios of branching fractions are measured: B(B-0 -> J psi eta')/B(B-s(0) -> J psi eta') = (2.28 +/- 0.65 (stat) +/- 0.010 (syst) +/- 0.13 (f(s)/f(d)) x 10(-2) , B(B-0 -> J psi eta')/B(B-s(0) -> J psi eta') = (1.85 +/- 0.65 (stat) +/- 0.09 (syst) +/- 0.11 (f(s)/f(d)) x 10(-2) where the third uncertainty is related to the present knowledge of f(s)/f(d), the ratio between the probabilities for a b quark to form a B-s(0) or a B-0 meson. The branching fraction ratios are used to determine the parameters of eta-eta' meson mixing. In addition, the first evidence for the decay B-s(0) -> psi(2S)' is reported, and the relative branching fraction is measured, B(B-s(0) -> psi(2S)eta')/B(B-s(0) -> J psi eta') = (38.7 +/- 9.0 (stat) +/- 1.3 (syst) +/- 0.9(B)) x 10(-2), where the third uncertainty is due to the limited knowledge of the branching fractions of J/psi and psi(2S) mesons.

Title: 

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates
Authors: Aaij, R.
Adeva, B.
Adinolfi, M.
Keywords: Spectroscopy
Hadron-Hadron Scattering
Branching fraction
B physics
Issue Date: 2015
Publisher: SPRINGER, 233 SPRING ST, NEW YORK, NY 10013 USA
Citation: ISIKNOWLEDGE
Abstract: A study of B and B-s(0) meson decays into J/psi eta and J/psi eta' final states is performed using a data set of proton-proton collisions at centre-of-mass energies of 7 and 8 TeV, collected by the LCHb experiment and corresponding to 3.0 fb(-1) of integrated luminosity. The decay B-0 -> J/psi eta' is observed for the first time. The following ratios of branching fractions are measured: B(B-0 -> J psi eta')/B(B-s(0) -> J psi eta') = (2.28 +/- 0.65 (stat) +/- 0.010 (syst) +/- 0.13 (f(s)/f(d)) x 10(-2) , B(B-0 -> J psi eta')/B(B-s(0) -> J psi eta') = (1.85 +/- 0.65 (stat) +/- 0.09 (syst) +/- 0.11 (f(s)/f(d)) x 10(-2) where the third uncertainty is related to the present knowledge of f(s)/f(d), the ratio between the probabilities for a b quark to form a B-s(0) or a B-0 meson. The branching fraction ratios are used to determine the parameters of eta-eta' meson mixing. In addition, the first evidence for the decay B-s(0) -> psi(2S)' is reported, and the relative branching fraction is measured, B(B-s(0) -> psi(2S)eta')/B(B-s(0) -> J psi eta') = (38.7 +/- 9.0 (stat) +/- 1.3 (syst) +/- 0.9(B)) x 10(-2), where the third uncertainty is due to the limited knowledge of the branching fractions of J/psi and psi(2S) mesons.
Description: JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS Issue: 1 Pages: 1-24 Article Number: 024 Published: JAN 8 2015 ; TNS05785
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/32524
ISSN: 1029-8479
Appears in Collections:Bài báo của ĐHQGHN trong Web of Science

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201