Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam trong xu thế hội nhập

Ngày 7 tháng 11 năm 2006, Việt Nam chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO). Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thúc đẩy mạnh mẽ quá trình cải cách, phát huy nguồn lực của đất nước và thu hút, sử dụng có hiệu quả các thế mạnh bên ngoài. Từ thời điểm này, nền kinh tế Việt Nam chính thức hội nhập vào sân chơi lớn nhất của thế giới, “sự phát triển kinh tế của mỗi quốc gia luôn bị chi phối, ràng buộc lẫn nhau thông qua các thể chế, sự kiện kinh tế quốc tế.Cũng như các ngành kinh tế khác, du lịch không tránh khỏi sự tác động,ràng buộc tất yếu trên”. Điều này đặt ra cho công tác quản lý nhà nước về lưu trú du lịch cơ hội, vận hội và trách nhiệm mới

Title: 

Quản lý nhà nước về cơ sở lưu trú du lịch ở Việt Nam trong xu thế hội nhập
Authors: Lê, Ngọc Tuấn
Keywords: Du lịch học
Quản lý nhà nước
Việt Nam
Issue Date: 2009
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
Citation: 120 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17472
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201