Các điều ước quốc tế đa phương về đấu tranh chống khủng bố hàng không : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01


Title: 

Các điều ước quốc tế đa phương về đấu tranh chống khủng bố hàng không : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Phạm, Thùy Trang
Keywords: Luật quốc tế
Khủng bố
Phòng chống
Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34254
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201