Các điều ước quốc tế đa phương về đấu tranh chống khủng bố hàng không : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01


Title: 

Các điều ước quốc tế đa phương về đấu tranh chống khủng bố hàng không : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Phạm, Thùy Trang
Keywords: Luật quốc tế
Khủng bố
Phòng chống
Luật và pháp chế
Issue Date: 2017
Publisher: H. : Trường Đại học Kinh tế
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/34254
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)
Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020