Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Quản lý CCVC là vấn đề hệ trọng, phức tạp và nhạy cảm vì đây là một nguồn nhân lực đặc biệt của quốc gia, là đội ngũ nhân danh quyền lực nhà nước trong hoạt động công vụ. Quản lý hiệu quả đội ngũ CCVC có ý nghĩa quan trọng để phát huy nội lực của nền hành chính nhà nước. Có thể nói, công tác quản lý CCVC ở nƣớc ta còn nhiều hạn chế, cần những ý kiến đóng góp để nâng cao chất luợng công tác quản lý CCVC. Vì vậy, quản lý CCVC đang là vấn đề đƣợc sự quan tâm của nhiều nhà nghiên cứu, nhà quản lý, đặc biệt là trong giai đoạn đẩy mạnh cải cách hành chính nhà nước như hiện nay.


Title: 

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước
Other Titles: Management of civil servants and employees in General Department of State Reserves
Authors: Vũ, Trường Giang
Keywords: Nguồn nhân lực
Quản lý
Công chức
Viên chức
Issue Date: 2016
Publisher: Đại học quốc gia Hà Nội
Citation: 105 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/16220
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020