Hoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong Bộ Luật Lao động Việt Nam hiện nay

Phân tích các vấn đề thực tiễn pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong Bộ luật Lao động Việt Nam hiện nay, phân tích những hạn chế trong Bộ luật Lao động hiện nay và chỉ ra các nguyên nhân dẫn đến những hạn chế đó.Kiến nghị các phương hướng, các biện pháp pháp lý hữu hiệu để giải quyết tốt các vấn đề về phát hiện, đào tạo, sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao. Đề xuất về hoàn thiện pháp luật làm công cụ để có chính sách phù hợp cho người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao, bảo đảm việc sử dụng đúng vị trí, đúng trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao để phát huy tối đa khả năng của họ.


Title: Hoàn thiện pháp luật về sử dụng người có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao trong Bộ Luật Lao động Việt Nam hiện nay
Authors: Gìa, Bá Lầu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật kinh tế
Luật lao động
Issue Date: 2013
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/7209
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020