Nghiên cứu điều kiện để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng (Tại một số điểm suối khoáng ở trung du & duyên hải Bắc Bộ)

 Nghiên cứu loại hình du lịch chữa bệnh: đặc điểm, quy trình khai thác, các nhân tố tác động… Tìm hiểu điều kiện để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng tại một số điểm suối khoáng ở trung du và duyên hải Bắc Bộ. Phân tích đánh giá thực trạng, qua đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả khai thác loại hình du lịch chữa bệnh này ở Việt Nam.


Title: 

Nghiên cứu điều kiện để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng (Tại một số điểm suối khoáng ở trung du & duyên hải Bắc Bộ)
Authors: Trần, Mạnh Cường
Keywords: Du lịch
Suối khoáng
Trung du
Bắc bộ
Issue Date: 2010
Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/12112
Appears in Collections:Luận văn - Luận án (LIC)

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201