Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH nhà nước một thành viên giày Thượng Đình : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05

Chương 1: Cơ sở luận về thị trường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NN một thành viên giày Thượng Đình. Chương 3: Phương hướng một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty TNHH NN một thành viên giày Thượng Đình.

Title: Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH nhà nước một thành viên giày Thượng Đình : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Nga
Keywords: Thị trường
Sản phẩm
Tiêu thụ sảm phẩm
Doanh Nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1: Cơ sở lý luận về thị trường và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NN một thành viên giày Thượng Đình. Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm mở rộn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44737
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020