Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH nhà nước một thành viên giày Thượng Đình : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05

Chương 1: Cơ sở luận về thị trường mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NN một thành viên giày Thượng Đình. Chương 3: Phương hướng một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ của công ty TNHH NN một thành viên giày Thượng Đình.

Title: Mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH nhà nước một thành viên giày Thượng Đình : Luận văn ThS. Kinh doanh và Quản lý: 60 34 05
Authors: Nguyễn, Mạnh Tuân, người hướng dẫn
Nguyễn, Phương Nga
Keywords: Thị trường
Sản phẩm
Tiêu thụ sảm phẩm
Doanh Nghiệp
Issue Date: 2010
Publisher: ĐHKT
Abstract: Electronic Resources
94 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Trường Đai học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2010
Chương 1: Cơ sở lý luận về thị trường và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp. Chương 2: Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH NN một thành viên giày Thượng Đình. Chương 3: Phương hướng và một số giải pháp nhằm mở rộn (...)
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/44737
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201