Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất của vật liệu cấu trúc Nano ZnS : Luận án TS. Vật lý: 62 44 07 01

Title: Nghiên cứu chế tạo và một số tính chất của vật liệu cấu trúc Nano ZnS : Luận án TS. Vật lý: 62 44 07 01
Authors: Nguyễn, Ngọc Long , người hướng dẫn
Tạ, Đình Cảnh, người hướng dẫn
Trần, Thị Quỳnh Hoa
Keywords: Vật lý chất rắn
Vật liệu bán dẫn
Cấu trúc nanô
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 150 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận án TS. Vật lý chất rắn -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Trình bày tổng quan về vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano, về các phương pháp chế tạo vật liệu bán dẫn ZnS có cấu trúc nano. Trình bày về thực nghiệm chế tạo các loại tinh thể nano ZnS, ZnS:Mn, các cấu trúc lõi/vỏ ZnS:Mn/TG, ZnS:Mn/ZnS và các phương phá (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/36913
Appears in Collections:HUS - Dissertations

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201