Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở Tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

Title: Xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở Tỉnh Thanh Hóa trong giai đoạn hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Phạm, Hồng Thái , người hướng dẫn
Trần, Mạnh Long
Keywords: Pháp luật Việt Nam, Công chức nhà nước, Hành chính nhà nước, Luật công chức, Luật hành chính, Thanh Hóa
Issue Date: 2012
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 139 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Đánh giá và tìm hiểu về xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước ở tỉnh Thanh Hoá; từ đó đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng đội ngũ công chức hành chính nhà nước của tỉnh Thanh Hoá trong giai đoạn hiện nay. Phân tích những vấn đề cơ bản về (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/50842
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201