Nghiên cứu sự biến động đất nông nghiệp do ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 85 02

Title: Nghiên cứu sự biến động đất nông nghiệp do ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Nguyễn, Xuân Hải , người hướng dẫn
Dương, Thị Thơm
Keywords: Hà Nội;Khoa học môi trường;Đất nông nghiệp;Ô nhiễm đất;Biến động đất;Đô thị hóa;Công nghiệp hóa
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 82 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Nghiên cứu tình hình sử dụng đất nông nghiệp và quá trình Công nghiệp hóa - Đô thị hóa (CNH – ĐTH) của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Nghiên cứu sự biến động đất nông ngh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38187
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201