Nghiên cứu sự biến động đất nông nghiệp do ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 85 02

Title: Nghiên cứu sự biến động đất nông nghiệp do ảnh hưởng của quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Khoa học môi trường và Bảo vệ môi trường: 60 85 02
Authors: Nguyễn, Xuân Hải , người hướng dẫn
Dương, Thị Thơm
Keywords: Hà Nội;Khoa học môi trường;Đất nông nghiệp;Ô nhiễm đất;Biến động đất;Đô thị hóa;Công nghiệp hóa
Issue Date: 2012
Publisher: ĐHKHTN
Abstract: 82 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Khoa học môi trường -- Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012
Nghiên cứu đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Nghiên cứu tình hình sử dụng đất nông nghiệp và quá trình Công nghiệp hóa - Đô thị hóa (CNH – ĐTH) của huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Nghiên cứu sự biến động đất nông ngh (...)
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/38187
Appears in Collections:HUS - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020