Quản lý chi Ngân sách Nhà nước tại trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404

Phân tích và làm rõ thêm các vấn đề lý luận về các nội dung quản lý chi Ngân sách Nhà nước tại các trường đại học công lập theo cách tiếp cận liên ngành. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý Ngân sách Nhà nước tại Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Các hạn chế trong công tác quản lý Ngân sách Nhà nước của Trường đáng chú ý là quản lý chi nguồn Ngân sách Nhà nước chưa hợp lý; trình độ chuyên môn cán bộ làm Ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng kịp nhu cầu công việc; quy chế Ngân sách Nhà nước chưa cập nhập kịp thời, qui chế chi tiêu nội bộ chưa phù hợp. - Trên cơ sở đánh giá thực trạng, xem xét nguyên nhân, mục tiêu và định hướng phát triển của Trường Đại học Giáo dục trong những năm tới, luận văn đã đề xuất các giải pháp then chốt cần được ưu tiên triển khai bao gồm: Sử dụng nguồn Ngân sách Nhà nước một cách hiệu quả; Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác Ngân sách Nhà nước; Định mức lại quy chế chi tiêu nội bộ một cách hợp lý sát với thực tế và gắn hiệu quả công việc.

Title: Quản lý chi Ngân sách Nhà nước tại trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội: Luận văn ThS. Quản trị - Quản lý: 603404
Authors: Nguyễn, Thị Diễn
Keywords: Quản lí ngân sách, Chi tiêu công
Issue Date: 2017
Publisher: H.: Trường Đại học Kinh tế
Abstract: - Phân tích và làm rõ thêm các vấn đề lý luận về các nội dung quản lý chi Ngân sách Nhà nước tại các trường đại học công lập theo cách tiếp cận liên ngành. - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý Ngân sách Nhà nước tại Trường Đại học giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN). Các hạn chế trong công tác quản lý Ngân sách Nhà nước của Trường đáng chú ý là quản lý chi nguồn Ngân sách Nhà nước chưa hợp lý; trình độ chuyên môn cán bộ làm Ngân sách Nhà nước chưa đáp ứng kịp nhu cầu công việc; quy chế Ngân sách Nhà nước chưa cập nhập kịp thời, qui chế chi tiêu nội bộ chưa phù hợp. - Trên cơ sở đánh giá thực trạng, xem xét nguyên nhân, mục tiêu và định hướng phát triển của Trường Đại học Giáo dục trong những năm tới, luận văn đã đề xuất các giải pháp then chốt cần được ưu tiên triển khai bao gồm: Sử dụng nguồn Ngân sách Nhà nước một cách hiệu quả; Nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ làm công tác Ngân sách Nhà nước; Định mức lại quy chế chi tiêu nội bộ một cách hợp lý sát với thực tế và gắn hiệu quả công việc.
Description: 94 tr.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/59321
Appears in Collections:UEB - Master Theses

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Quản lý đội ngũ công chức, viên chức của Tổng cục Dự trữ Nhà nước

Study of eta-eta ' mixing from measurement of B-(s)(0) -> J/psi eta((')) decay rates

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020