Synthesis of ZnS:Mn- Fe3O4 bifunctional nanoparticles by inverse microemulsion method

Title: Synthesis of ZnS:Mn- Fe3O4 bifunctional nanoparticles by inverse microemulsion method
Authors: Chu, Tien Dung
Luu, Manh Quynh
Nguyen, Phuong Linh
Nguyen, Hoang Luong
Nguyen, Hoang Nam
Keywords: ZnS:Mn;Fe3O4;Bifunctional nanoparticles;Inverse microemulsion;Magnetic materials
Issue Date: 2016
Publisher: ĐHQGHN
Abstract: ZnS:Mn- Fe3O4 bifunctional nanoparticles were synthesized by inverse microemulsion method for biomedicine applications. The bifunctional nanoparticles were combined from prepared ZnS:Mn and Fe3O4 nanoparticles in a SiO2 cover matrix. Results show that bifunctional nanoparticles, apart from exhibiting magnetism, have photoluminescence properties, which support the applications targeting biomedicine fluorescent diagnostics as well as magnetic cell sorting or drug delivery.
Description: p. 200-203
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/58332
ISSN: 2468-2284
Appears in Collections:Advanced Materials and Devices

Nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

Sự hài lòng của người dân với chất lượng của dịch vụ hành chính công (Nghiên cứu dịch vụ hành chính công tại văn phòng một cửa tỉnh Quảng Trị)

Xây dựng chiến lược phát triển cơ sở đào tạo tại miền Trung của Trường Đại học Nội Vụ Hà Nội đến năm 2020

Đo sự hài lòng của người dùng với hệ thống tin dựa trên web: Một nghiên cứu thực nghiệm: Luận văn ThS. Công nghệ thông tin: 60480201